oficiální web
Slezského fotbalového clubu Opava

Návštěvní řád Městského stadionu 

1 Úvodní ustanovení

Tento Návštěvní řád je nařízení nájemce Městského stadionu, kterým je společnost Slezský fotbalový club Opava, a.s., se sídlem Opava, Lipová 105/2, závazné pro všechny návštěvníky Městského stadionu vstupující do areálu Městského stadionu a používajících zařízení Městského stadionu. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany a bezpečnosti zdraví a majetku a ochrany pořádku na stadionu a rovněž zabezpečení, pokud možno ideálních podmínek průběhu všech akcí, které se budou na stadionu konat. Účelem návštěvního řádu je též zajištění příjemné sportovní a společenské atmosféry na stadionu. Vstupenkou, není-li stanoveno jinak, se v návštěvním řádu myslí i permanentní vstupenka. Každý návštěvník zakoupením vstupenky, permanentky a nebo svým vstupem na Městský fotbalový stadion vyjadřuje, že se zcela a řádně seznámil s návštěvním řádem, že mu zcela rozuměl, souhlasí s ním, tedy s jeho obsahem a veškerými v něm stanovenými podmínkami, zavazuje se jej respektovat a dodržovat a považuje jej pro sebe za zcela závazný.

2 Městský stadion

 1. Městský stadion slouží veřejnosti přednostně k pořádání fotbalových utkání a o způsobu jeho využití a použití rozhoduje výlučně společnost Slezský fotbalový club Opava, a.s.
 2. Veřejnost může do areálu Městského stadionu vstupovat pouze se souhlasem nájemce tohoto fotbalového stadionu a pouze za podmínek stanovených tímto návštěvním řádem.
 3. Kromě provozovatele je oprávněna k dozoru nad dodržováním a respektováním návštěvního řádu též pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v rámci své zákonné pravomoci též Policie ČR nebo Městská Policie
 4. Tento návštěvní řád je závazný i pro všechny osoby, které budou Městský stadion využívat pro vlastní akce na základě zvláštní smlouvy uzavřené pro konkrétní účel se společností Slezský fotbalový club Opava, a.s. jakožto i pro hosty těchto osob.

3 Pobyt na Městském stadioně

 1. Každý návštěvník fotbalového utkání na Městském stadionu musí respektovat pokyny pořadatelů
 2. V areálu Městského stadionu mohou pobývat pouze osoby, které s sebou mají platnou vstupenku, permanentku nebo jiný opravňující průkaz, či osoby, které své oprávnění k pobytu mohou prokázat jiným způsobem. Každá osoba uvnitř Městského stadionu má povinnost na žádost pořadatelské a bezpečnostní služby jakož i policie prokázat své oprávnění k pobytu platnou vstupenkou, permanentkou nebo opravňujícím průkazem. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu, bude z Městského stadionu vyveden.
 3. Vstupenka, popř. permanentka, opravňuje držitele ke vstupu na stadion určeným vchodem a ke sledování fotbalového utkání pouze z vyhrazeného sektoru, řady a sedadla. Je přísně zakázáno využívat k sezení nebo stání úniková schodiště. Porušení tohoto zákazu může mít za následek vyvedení z fotbalového stadionu bez nároku na vrácení vstupného.
 4. Z bezpečnostních důvodů a k odvrácení nebezpečí jsou návštěvníci povinni na pokyn pořadatelské a bezpečnostní služby jakož i policie zaujmout jiná místa než uvedená na vstupence či permanentce – a to případně i v jiném sektoru. Stejné platí i pro návštěvníky, kteří přijdou po zahájení dané akce.
 5. Osoby, které jsou poznatelně pod vlivem alkoholu nebo drog, stejně tak jako osoby, které ohrožují bezpečnost osob a majetku nacházejících se na Městském stadioně, ztrácejí oprávnění k pobytu a mohou být pořadatelskou a bezpečnostní službou nebo příslušníky Policie ČR kdykoliv vyvedeni z prostoru areálu.
 6. Pokladny jsou otevřeny 60 minut před začátkem utkání stejně tak jako fanshop. Pokladny se uzavírají v 60. minutě utkání, po jejich uzavření si může divák zakoupit vstupenku ve fanshopu. Vstupy ze stadionu jsou otevřeny v 80. minutě utkání. Stadion se uzavře 20 minut po skončení utkání.
 7. Mimo vyhrazené sektory pro hostující fanoušky je divákům zakázáno nosit oděv nesoucí barvy, znak či jinou symboliku hostujícího klubu. Totéž platí pro vyvěšení vlajek hostujícího klubu.
 8. Provozovatel je oprávněn při rizikových akcích prodávat vstupenky pouze po předložení průkazu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, popř. řidičský průkaz). Vstup do prostor Městského fotbalového stadionu bude poté při vstupní kontrole umožněn pouze po předložení průkazu totožnosti.

4 Vstupní kontrola

 1. Každý návštěvník je při vstupu do areálu Městského stadionu povinen bez vyžádání ukázat a na požádání vydat ke kontrole pořadatelské a bezpečnostní službě svou vstupenku či permanentku nebo jiný průkaz opravňující ke vstupu. Každý, kdo nebude schopen prokázat svoji totožnost, může být z Městského fotbalového stadionu vyveden, popř. na Městský fotbalový stadion nevpuštěn.
 2. Pořadatelská a bezpečnostní služba, jakož i policie, jsou oprávněni prohlédnout – a to i při použití technických prostředků – osoby, jestli z důvodu konzumace alkoholu nebo drog,a návykových látek nebo pro vnášení zbraní, nebo nebezpečných věcí či věcí způsobujících nebezpečí ohně nepředstavují bezpečnostní riziko. Prohlídka se vztahuje i na přinesené předměty. Do prostoru areálu Městského stadionu je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být ohrožena bezpečnost osob a majetku nacházejících se v areálu Městského stadionu. O zákazu vnášet takové předměty do areálu Městského stadionu je oprávněna rozhodovat pořadatelská nebo bezpečnostní služba. Povinnost podstoupit prohlídku se vztahuje i na vnášená zavazadla a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů. Kontroly se mohou provádět s využitím detekčního zařízení a v odůvodněných případech i fyzicky.
 3. Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění k návštěvě, a osobám, které přestavují bezpečnostní riziko, jakož i osobám, kterým byl České republice zakázán vstup na pořádanou akci nebude umožněn vstup do areálu Městského stadionu. Provozovatel si dále vyhrazuje právo odepřít vstup na Městský fotbalový stadion také osobám, kterým byl ze strany jiných klubů zakázán přístup na stadiony těchto klubů. Odmítnuté osoby nemají nárok na vrácení vstupného.
 4. Při vybraných rizikových fotbalových zápasech se prodej vstupenek a kontroly vstupu řídí mimořádnými opatřeními.

5 Chování na Městském stadioně

 1. Každý návštěvník Městského stadionu je povinen chovat se v prostoru areálu fotbalového stadionu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku stejně tak jako zařízení Městského stadionu a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající z okolností vyplývajících z průběhu akce, která na Městském stadioně právě probíhá.
 2. Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení pořádkové a bezpečnostní služby jakož i policie, hasičů, záchranné služby a hlasatele.
 3. Návštěvníci Městského fotbalového klubu jsou povinní při svém pobytu v prostorách Městského fotbalového klubu respektovat obecně závazné předpisy, pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost a jsou povinni zdržet se jakýchkoliv projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případě porušení nebo nerespektování tohoto ustanovení, může být návštěvník dopouštějící se zjevně zakázaného jednání z prostoru Městského fotbalového stadionu bez předchozího napomenutí vyveden.
 4. Všechny vchody a východy stejně jako únikové cesty je povinnost udržovat volné.
 5. Vstupem do areálu Městského fotbalového stadionu, návštěvník vyjadřuje souhlas s využitím své podobizny (nikoli v podobě detailu) pro zpravodajské a komerčně propagační účely Pořadatele akce, a to v souladu s platným občanským zákoníkem a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679.
 6. Návštěvníci, zejména osoby starší nebo postižené tělesnou vadou, se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně na hladkých a nerovných plochách a vyvarovat se úrazu. Pořadatel akce neodpovídá za škodu způsobenou úrazem, který si návštěvník způsobil vlastní neopatrností nebo porušením Návštěvního řádu.
 7. Návštěvník bere na vědomí, že celý objekt areálu Městského fotbalového stadionu i přilehlé venkovní prostory areálu, jsou monitorovány bezpečnostními kamerami.

6 Zákazy

1.     Návštěvníkům stadionu je zakázáno přinášet následující předměty

a. rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál,
b. zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sekací, úderové či bodací zbraně,
c. spreje, leptavé, hořlavé a barvicí látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví,
d. láhve, poháry /kalichy, džbány, plechovky/konzervy nebo jiné předměty, které sestávají z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu,
e. neskladné předměty jako žebřík, stolička, židle, krabice, kufr, větší batoh či krosna
f. ohňostroj / rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně odpovídajících odpalovacích zařízení,
g. tyče pro vlajky či transparenty
h. mechanicky poháněné nástroje způsobující hluk,
i. alkoholické nápoje a drogy jakéhokoli druhu, toxické a omamné látky
j. zvířata (s výjimkou slepeckých, asistenčních a služebních psů, a to pouze v případě výslovně uděleného souhlasu provozovatele),

k. laser ukazovátka

l. kufry, velké tašky, velké batohy,

m. vnesené jídlo a nealkoholické nápoje
m. fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje zaznamenávající zvuk či obraz (není-li odpovídající souhlas pořadatele).
Každý, kdo poruší jakýkoliv výše uvedený zákaz, omezení, či ustanovení návštěvního řádu je společnost Slezský fotbalový club Opava a.s. oprávněna zakázat na dobu určitou nebo dle závažnosti provinění též natrvalo vstup do Městského fotbalového stadionu.

2.     Dále je návštěvníkům zakázáno:

a. vyslovovat či rozšiřovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany,
b. lézt či přelézat pro obecné užívání nepředpokládané stavby a zařízení, zejména fasády, ploty, zdi, ohrazení hrací plochy, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, stromy, sloupy jakéhokoli druhu a střechy,
c. vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny (např. hrací plocha, vnitřní prostory, místnosti funkcionářů), resp. vstupovat do oblastí, kam návštěvník nemá platné povolení(vstupenku)
d. házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky,
e. zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj či světlice
f. ničit zařízení a vybavení Městského stadionu

g. překrývat transparenty vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely umístěné na stadionu
h. popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty nebo
i. konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat Městský stadion jinou cestou, zejména odhazováním věcí

j. porušovat uložený zákaz vstupu na Městský fotbalový stadion

k. fyzicky nebo slovně napadat návštěvníky a příslušníky pořadatelské nebo bezpečnostní služby

l. zakrývat si tvář šálou, kuklou či jinak s cílem ztížit či znemožnit identifikaci své osoby při vstupu na stadion a v celém prostoru stadionu

m. na stadionu je přísně zakázáno shromažďování, přenášení, vytváření či šíření jakýchkoli informací, dat nebo údajů týkajících se vývoje zápasů, chování nebo jakéhokoli jiného faktoru či skutečností v jakémkoliv utkání či pořizování jakéhokoli zvukového, obrazového nebo audiovizuálního záznamu či materiálu v jakémkoliv utkání (ať už pomocí elektronických zařízení nebo jinak) pro účely jakékoli formy sázení, hazardních her nebo komerčních aktivit, které nebyly předem povoleny, nebo pro jakékoli jiné účely porušující tyto Podmínky. Výjimkou z tohoto zákazu jsou případy, kdy k tomu Liga a klub výslovně udělí oprávnění nebo povolení. Mobilní telefony lze používat pouze pro osobní, soukromé použití. V případě porušení těchto podmínek může být návštěvníkům odepřen přístup na stadion nebo z něho mohou být vykázáni.

3.     V prostoru hlediště platí podle dle Zákona 379/2005 Sb., ZÁKAZ KOUŘENÍ.

7 Prodej a reklama

 1. Podnikatelská činnost, rozdávání nebo prodávání novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů jakož i skladování předmětů uvnitř Městského stadionu je povoleno jen s výslovným písemným souhlasem Slezského fotbalového clubu Opava, a.s.
 2. Na reklamní plochy Slezského fotbalového clubu Opava, a.s. tj. vnitřní oplocení hlavního hřiště mohou být vyvěšovány jen klubové vlajky se sportovní tématikou.

8 Práva pořadatele / Dohled

 1. Právo pořadatele má zástupce a zmocněnec Slezského fotbalového clubu Opava, a.s. a při akcích také pořadatelská a bezpečnostní služba jakož i policie.

9 Odpovědnost za škody

 1. Vstup a užívání Městského stadionu se uskutečňuje na vlastní nebezpečí. Slezský fotbalový club Opava, a.s. odpovídá jen za poškození zdraví a věcné poškození způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jejich zaměstnanců.
 2. Úrazy a škody je povinnost neprodleně nahlásit Slezskému fotbalovému clubu Opava, a.s.

10 Jednání proti předpisům

 1. Osoby, které poruší ustanovení Návštěvního řádu, nebo jsou pod vlivem alkoholu, drog či jiných návykových látek mohou být bez náhrady vyvedeny z Městského stadionu a postihnuty zákazem vstupu do areálu Městského stadionu. Vznikne-li podezření trestného jednání nebo jiného přestupku, může být učiněno podání k přestupkovému orgánu nebo oznámení orgánům činným v trestním řízení.  trestní oznámení.
 2. Přinesené zakázané věci budou zajištěny a – nebudou potřeba pro účely trestního řízení – budou vráceny. Pořadatel odpovídá jen za takové poškození zajištěných věcí, které bylo způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců.
 3. Opatření podle odstavce 1 a 2 vylučují nároky (např. vrácení vstupného) proti Slezskému fotbalovému clubu Opava, a.s. nebo pořadateli dané akce.
 4. Práva pořadatele zůstávají nedotčena.

11. Ochrana osobních údajů a dat

1. Návštěvníci Městského stadionu berou na vědomí, jsou informováni, že je Pořadatel akce oprávněn ke zpracování osobních údajů návštěvníků i bez dalšího jejich výslovného souhlasu, a to v rozsahu nezbytném pro ochranu práv a právem chráněných zájmů Pořadatele akce. Tímto účelem je zejména zajištění bezpečnosti osob navštěvujících Městský stadion zajištění bezpečnosti majetku areálu jakož i zamezení vstupu do areálu osobám, které se dopouštějí porušování Návštěvního řádu či jiného protiprávního jednání.

2. V případě pořádání fotbalových utkání profesionálních fotbalových soutěží ČR nebo mezinárodních fotbalových utkání UEFA a FIFA, je Pořadatel akce oprávněn předávat tyto osobní údaje za stejným účelem třetím osobám včetně FAČR a LFA, jako dalších oprávněným správcům a zpracovatelům.

3. Pořadatel akcí má právo na užití a zpracování širokého rozsahu zpracovávaných osobních údajů – jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, číslo dokladu totožnosti, fotografie, obrazové a zvukové záznamy, popis jednání, které je považováno za jednání v rozporu s návštěvním řádem či protiprávní, a údaje o přijatých opatřeních a udělených trestech.

4. Pořadatel upozorňuje návštěvníky, že kdykoliv během pobytu na stadionu mohou být pořizovány fotografie, obrazové a zvukové záznamy návštěvníků, protože stadion je monitorován průmyslovými kamerami. Tyto záznamy jsou pořizovány, zpracovány či uchovány výlučně za účelem prevence kriminality a následného prokazování protiprávního jednání návštěvníků akce.

5. Správce, osobních údajů poskytnutých či získaných v souladu s tímto Návštěvním řádem, je vždy Pořadatel akce. Slezský fotbalový club Opav a.s. může být vždy zpracovatelem těchto údajů. Osobní údaje budou zpracovány po nezbytně nutnou dobu související s účelem jejich zpracování, nejdéle 12 měsíců. Předání osobních údajů a záznamů obsahujících osobní údaje do zahraničí může dojít jen v rozsahu nezbytném pro ochranu práv a právem chráněných zájmů Pořadatele akce a Slezského fotbalového clubu Opava.a s.., jakož i práv chráněných zákonem.

6. Návštěvníci mají vždy právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, právo vznést námitku, právo podat stížnost správci osobních údajů nebo přímo Úřadu pro ochranu osobních údajů. Návštěvníci však nemají právo na odvolání souhlasu.

7. Správce je oprávněn zpracovávat uvedené osobní údaje i bez souhlasu subjektu údajů pouze v případech, uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. b) - f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále též jako „GDPR“).

8. Návštěvník je informován, že: - zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je návštěvník jako subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, - zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahují v souladu se zajištěním bezpečnosti, ochrany veřejného pořádku a života a zdraví; - zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo a dalších osob - návštěvníků; - zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu; - zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

§ 11 Změna návštěvního řádu a účinnost

1.     Provozovatel má právo provést změnu návštěvního řádu. Provozovatel v takovém případě uveřejní nové znění návštěvního řádu na internetových stránkách, a to vždy v dostatečném předstihu před jeho účinností. Pokud by se stalo některé ustanovení návštěvního řádu neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

2.     Tento návštěvní řád je účinný od 1.2.2022